Rekrutacja 2023/2024

Oferta edukacyjna dla uczniów klas ósmych  na rok szkolny 2023/2024

Wybierz klasę z listy:

1A – prawno – artystyczna

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub historia sztuki

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie (grupa wos), język angielski (grupa historii sztuki)

Klasa ta utworzona została z myślą o uczniu, który posiada szerokie zainteresowania humanistyczne (historia, literatura, kultura antyczna, teatr, film, historia sztuki). Nauka w tej klasie zapewnia rozwój zdolności literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym. Uczniowie z grupy artystycznej, planujący w przyszłości podjęcie studiów np. na ASP, szkołach filmowych i teatralnych lub na wydziałach architektury, będą odbywać zajęcia prowadzone przez artystę plastyka Stanisława Wywioła. Absolwenci tej klasy mogą studiować między innymi: prawo, administrację, politologię, filologię polską, filologie obce, historię, architekturę, ochronę dóbr kultury, historię sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, stosunki społeczne, socjologię czy pedagogikę. Klasa działa pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

1B – humanistyczno – biologiczna

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia

Klasę tę utworzono z myślą o uczniu o szerokich  zainteresowaniach – począwszy od j. polskiego poprzez języki obce, na biologii skończywszy. Przed absolwentem otwierają się perspektywy podjęcia studiów na wielu różnych kierunkach uniwersyteckich, m.in. filologii polskiej, filologiach obcych, lingwistyce stosowanej, administracji, dziennikarstwie, socjologii, psychologii, politologii, komunikacji społecznej, public relations. Absolwenci, realizujący rozszerzenie z biologii, mogą studiować także psychologię, pielęgniarstwo, położnictwo, rehabilitację, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, kosmetologię, wychowanie fizyczne. Pogłębiona znajomość języka angielskiego będzie bardzo pomocna w czasie studiów na wskazanych kierunkach, ale również w pracy zawodowej.

1C – matematyczno – językowa

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, geografia lub fizyka

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia (grupa geograficzna), fizyka (grupa fizyczna)

Klasa utworzona dla osób zainteresowanych studiami na kierunkach ekonomicznych i politechnicznych, takich jak: ekonomia, logistyka międzynarodowa, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, gospodarka przestrzenna, geologia, geodezja i kartografia, turystyka, a także budownictwo, automatyka i robotyka, elektronika, geofizyka, górnictwo i geologia, informatyka, energetyka. To także propozycja dla osób pragnących doskonalić znajomość języków obcych, aby łatwiej odnaleźć się na międzynarodowym rynku pracy. Klasa objęta patronatem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie Natomiast dla grupy fizycznej proponujemy wyjazdy na ćwiczenia laboratoryjne z fizyki w I Pracowni Fizycznej na UJ.

1D – językowo – sportowa

przedmioty rozszerzone: język angielski, wiedza o społeczeństwie, biologia lub geografia

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie

Klasa o tym profilu skierowana jest do uczniów zainteresowanych zarówno sportem, jak i zjawiskami kształtującymi współczesny świat. Osoby wybierające ten profil będą uczestniczyły w treningach piłki ręcznej (dziewczęta) i treningach piłki siatkowej. Połączenie oferty sportowej z realizacją w zakresie rozszerzonym wos-u  i biologii lub geografii pozwoli na bardzo dobre przygotowanie ucznia do studiów na takich kierunkach jak: rekreacja, turystyka, wychowanie fizyczne, politologia, europeistyka, geografia, turystyka, architektura krajobrazu, stosunki międzynarodowe, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo i kierunkach pokrewnych. Klasa objęta patronatem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie.

1E – biologiczno – chemiczna

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka lub język angielski

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia

Oferta tej klasy skierowana jest do ucznia charakteryzującego się postawą naukową wobec świata przyrody i zaciekawionego jego bogactwem. Przed absolwentem otwarte są perspektywy studiowania na kierunkach medycznych takich jak: lekarski, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, ratownictwo medyczne a także pokrewnych jak: dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne czy wychowanie fizyczne. Może też podjąć naukę na weterynarii, biologii, chemii, biotechnologii czy fizyce medycznej. Absolwenci tej klasy odnajdą się w zawodach, na które jest zawsze zapotrzebowanie.

1F – informatyczno – architektoniczna

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka lub historia sztuki
przedmioty uzupełniające do wyboru: grafika projektowa lub język angielski techniczny,
rysunek architektoniczny – zajęcia rozwijające dla grupy architektonicznej

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka (grupa informatyczna), język angielski (grupa architektoniczna)

Klasa o tym profilu skierowana jest do uczniów, którzy chcą w przyszłości kontynuować naukę na kierunkach politechnicznych lub uniwersyteckich. Przedmioty uzupełniające pozwalają nie tylko poszerzyć wiedzę i umiejętności, ale i zweryfikować swoje możliwości. Rysunek architektoniczny zapewni cenne umiejętności uczniom wybierającym się na architekturę. Grafika projektowa pozwoli rozbudować wyobraźnię graficzną i przestrzenną oraz wykształcić zdolność posługiwania się narzędziami multimedialnymi, niezbędnymi do wizualizacji kreowanych projektów grafiki użytkowej. Natomiast język angielski techniczny stanowi nie tylko doskonałe podniesienie poziomu umiejętności języka ogólnego, ale także zapoznanie się ze słownictwem z zakresu programowania komputerowego i polsko-angielską terminologią programistyczną. Obecnie język angielski jest nieodłącznym elementem świata IT.  Wybierając te kierunki można myśleć o kontynuowaniu nauki na takich kierunkach jak architektura, budownictwo, energetyka,  robotyka, cybernetyka, górnictwo, informatyka i telekomunikacja, elektronika, wiertnictwo i geoinżynieria, mechatronika, fizyka (techniczna, medyczna), technologie multimedialne, grafika komputerowa. Organizujemy również wyjazdy na ćwiczenia laboratoryjne z fizyki w I Pracowni Fizycznej na UJ.

1G – humanistyczno – językowa

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia

Klasę tę utworzono z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać zainteresowania humanistyczne oraz doskonalić umiejętności językowe. Profil ten daje możliwość kontynuacji kształcenia w zawodach związanych z administracja różnych szczebli oraz z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Absolwenci mogą studiować na takich kierunkach jak prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, polityka społeczna, pedagogika, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, polityka społeczna i resocjalizacyjna, antropologia mniejszości narodowych. Przy tak dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie młodzi, co najmniej dwujęzyczni, specjaliści ze wskazanych obszarów będą niezbędni w sprawnie funkcjonującym państwie. Przykładowo wskazane kierunki można studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Warszawskim i wielu innych humanistycznych uczelniach wyższych. Klasa objęta jest patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

1H – matematyczno – chemiczna (politechniczna)

przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia, język angielski lub fizyka

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, chemia, język angielski (grupa językowa), fizyka (grupa fizyczna)

Oferta tej klasy adresowana jest do uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i umiejętności z przedmiotów ścisłych. Profil ten zwiększa możliwości wyboru atrakcyjnych, przyszłościowych kierunków na uczelniach technicznych. Rynek pracy  będzie potrzebował w wielu dziedzinach specjalistów z energetyki, cyberbezpieczeństwa, telekomunikacji, infrastruktury, elektroniki i automatyki, gospodarki przestrzennej, inżynierii środowiska, inżynierii produkcji, inżynierii chemicznej i  procesowej, inżynierii medycznej czy specjalistów z infrastruktury komunalnej i odnawialnych źródeł energii.   Wybierając klasę o tym profilu uczeń może skorzystać z bardzo szerokiej oferty najlepszych uczelni wyższych naszego regionu i kraju takich jak Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, AGH. Dla grupy fizycznej organizujemy wyjazdy na ćwiczenia laboratoryjne z fizyki w I Pracowni Fizycznej na UJ.

Nauczane języki obce:

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.

Drugim językiem jest (do wyboru): język niemiecki lub język francuski  lub język rosyjski.

Zasady przydziału do grup językowych określa Regulamin rekrutacji.

Lektorat z języka niemieckiego przygotowujący do egzaminu państwowego  DSD II – prowadzony w grupie międzyoddziałowej.

Terminy rekrutacji

 • 15 maja – 19 czerwca (poniedziałek)
  do godz. 15.00
  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (patrz §3 pkt. 3 Regulaminu rekrutacji).
 • 23 czerwca (piątek) – 10 lipca (poniedziałek)
  do godz.15.00
  Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci samodzielnie wprowadzają do Systemu oceny jakie uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty, a także inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie). Komisja rekrutacyjna sprawdza i zatwierdza poprawność wprowadzonych danych.

 • 19 lipca (środa) do godz. 12.00
  Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 19 – 26 lipca (środa)
  do godz. 15.00
  Potwierdzanie woli podjęcia nauki w IV LO.
 • 27 lipca (czwartek) do godz. 12.00
  Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do IV LO.

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024:

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki są:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • 2 podpisane zdjęcia formatu legitymacyjnego,
 • karta zdrowia,
 • skrócony odpis aktu urodzenia (kserokopia) – opcjonalnie
 • karta informacyjna (oryginał)
 • oświadczenie RODO (pdf)

Dokumenty do IV LO należy składać w białych teczkach opisanych wg wzoru: Opis teczki

Oświadczenie – wielodzietność (pdf)
Oświadczenie – samotne wychowywanie dzieci (pdf)

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły