Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Barczyk.
 • E-mail: dostepnosc@sp.olkusz.pl
 • Telefon: +48 504 206 074

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu
 • Adres: ul. Korczaka 7,
  32-300 Olkusz
 • E-mail: 4lo@wp.pl
 • Telefon: 32 641 30 38

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu przy ul. J. Korczaka 7

Budynek wielokondygnacyjny składający się z 4 segmentów (A,B,C i D). Do budynku prowadzą 4 wejścia. Wejście główne znajduje się w segmencie C, od strony ul. Korczaka, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście główne dla uczniów znajduje się w segmencie A, od strony ul. Polnej, równiez posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W segmentach B i D znajdują się wejścia od strony szatni i boiska szkolnego. Na terenie szkoły nie ma parkingu. Korytarze i hole na poziomie 0 umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Na poziomie 0 znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Na drzwiach zastosowano oznaczenia w języku Braille’a.

Na wyposażeniu szkoły znajduje się przenośna pętla indukcyjna, która jest przechowywana w sekretariacie.

W budynku nie ma widny ani dźwigu zapewniającego komunikację na poziom 1 i 2. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.